Privacy Policy

Ogólna klauzula informacyjna (oferty marketingowe na stronie www)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest UK SAGE Co Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Starzyńskiego 46 budynek 4, 05-090 Dawidy Bankowe, adres do korespondencji: ul. ul. Starzyńskiego 46 budynek 4, 05-090 Dawidy Bankowe, numer wpisu w Ministerstwie Finansów 439/R zwaną dalej („Administrator Danych”).

 1. Dane kontaktowe Administratora Danych

 

Z Administratorem Danych można się skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 509 115 546;
 2. pod adresem e-mail: dok@homeing.pl;
 3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: UK SAGE Co Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Starzyńskiego 46 budynek 4, 05-090 Dawidy Bankowe

III.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

 1. pod adresem e-mail: dok@homeing.pl;
 2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres: UK SAGE Co Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Starzyńskiego 46 budynek 4, 05-090 Dawidy Bankowe
 3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator Danych będzie przetwarzać Pani/ Pana dane w celu:

 1. marketingu, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości – na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. spółkom powiązanym z Administratorem Danych;
 2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pośrednikom kredytowym;
 4. podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.
 5. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: iod@novisa.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

VII.    Prawo do sprzeciwu

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: dok@homeing.pl; telefonicznie: +48 509 115 546.

VIII.   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator Danych nie przekazuje Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać w celu:

 1. marketingu – do czasu, aż dojdzie do zawarcia umowy z Panią/ Panem bądź jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 2 lat od przedstawienia przez Administratora Danych oferty, do czasu wycofania zgody lub ustalenia, że dane osobowe się zdezaktualizowały;
 2. wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skierować żądanie pod adres email: dok@homeing.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

 1.   Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości.